Polityka prywatności

Zakres I Cel
Niniejsza polityka ma zastosowanie do Przetwarzania Danych osobowych klientów we wszystkich przedsiębiorstwach należących do Volvo Car Group („Volvo Cars” albo „my” we wszystkich odmianach gramatycznych). Celem niniejszej polityki jest przekazanie naszym obecnym, byłym i potencjalnym klientom (określanym dalej łącznie jako „klienci” lub „Państwo”) ogólnych informacji na poniższe tematy:

 

Okoliczności, w których gromadzimy i przetwarzamy Państwa Dane Osobowe;
Rodzaj gromadzonych przez nas Danych Osobowych;
Powody gromadzenia Państwa Danych Osobowych;
Jak postępujemy z Państwa Danymi Osobowymi;
Podział odpowiedzialności za operacje Przetwarzania Danych Osobowych między różne podmioty prawne wchodzące w skład Volvo Cars; oraz
Nasze dane kontaktowe potrzebne do tego, aby umożliwić Państwu uzyskiwanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz realizację przysługujących Państwu praw w tym zakresie.
Niniejsza polityka jest regularnie aktualizowana, tak aby odzwierciedlała środki podejmowane przez Volvo Cars w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych.
Administrator
Volvo Car Corporation (szwedzka osoba prawna o numerze rejestracyjnym 556074-3089) jest Administratorem w związku z Przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych w ramach prac badawczo-rozwojowych nad nowymi i obecnymi modelami samochodów, a także pewnych usług globalnych oferowanych klientom. Ponadto Volvo Car Corporation jest Administratorem w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych w ramach monitorowania jakości samochodów i ewentualnych kampanii przywoławczych oraz w celu spełniania wymagań obowiązujących przepisów.

 

Każdy dystrybutor krajowy w obrębie Volvo Cars odpowiada ogólnie za marketing, sprzedaż i relacje z klientami, a także za usługi oferowane na jego rynku. Dystrybutor krajowy jest Administratorem odpowiedzialnym za Przetwarzanie Danych Osobowych w tym celu. Na rynkach, gdzie nie ma dystrybutora krajowego, zakres odpowiedzialności dystrybutora krajowego przypada zwykle importerowi. Dlatego w takich przypadkach Administratorem jest importer. W ramach umów zawieranych z dealerami i warsztatami Volvo Cars wymaga przestrzegania przez nich zasad dotyczących ochrony danych. Zwracamy uwagę na fakt, że firma Volvo Cars i jej autoryzowani dealerzy oraz warsztaty są odrębnymi osobami prawnymi oraz że generalnie nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie obowiązującego prawa przez takich dealerów i warsztaty. W razie pytań dotyczących wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Państwa dealera lub warsztat prosimy kontaktować się bezpośrednio z dealerem lub warsztatem.

 

Zasady Przetwarzania Danych
Przetwarzanie Państwa Danych osobowych stanowi ważną część procesu dostarczania przez nas Państwu produktów i usług. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają, przekazując nam swoje Dane osobowe, a Państwa prywatność uważamy za ważny element oferowanych przez nas usług. W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości usług dla klientów oraz oferowaniu coraz większych możliwości i wyższego poziomu bezpieczeństwa jazdy, stosujemy się do poniższych pięciu ogólnych zasad.

 

Swoboda Wyboru
Państwa dane osobowe należą do Państwa. Dążymy do tego, by nie przyjmować żadnych założeń dotyczących Państwa preferencji w zakresie prywatności i staramy się kształtować nasze usługi w taki sposób, aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą nam udostępnić swoje dane osobowe.

 

Równowaga Interesów
W przypadku gdy Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu, a interes ten przewyższa potrzebę ochrony Państwa prywatności, możemy przetworzyć niektóre Dane Osobowe bez uzyskania Państwa zgody, jeśli zezwala na to prawo. W pewnych innych sytuacjach również możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe bez Państwa zgody, jeśli wymagają tego mające zastosowanie przepisy prawa. Więcej informacji na ten temat zamieszczono poniżej w punkcie „Zgoda”.

 

Proporcjonalność
Volvo Cars dąży do przetwarzania tylko takich Danych Osobowych klientów, które są adekwatne, istotne i niezbędne w stosunku do celu, w którym zostały zgromadzone. Staramy się anonimizować Państwa dane osobowe, gdy określona funkcja lub usługa może zostać zrealizowana w oparciu o dane zanonimizowane. W przypadku gdy łączymy dane zanonimizowane lub nieosobowe z Państwa danymi osobowymi, są one traktowane jako dane osobowe tak długo, jak pozostają połączone.

 

Przejrzystość I Bezpieczeństwo
Volvo Cars wyznaje zasadę przejrzystości w odniesieniu do tego, jakie Dane Osobowe przetwarzamy i w jakim celu. Dużą wagę przykładamy również do ochrony Państwa Danych Osobowych, ponieważ jedną z podstawowych wartości Volvo Cars jest ochrona tego, co jest ważne dla Państwa. Na żądanie Volvo Cars udostępnia klientom dodatkowe informacje na temat przetwarzania i chronienia przez nas Państwa danych osobowych.

 

Przestrzeganie Prawa
Jedną z zasad polityki Volvo Cars jest przestrzeganie obowiązującego prawa, przepisów oraz zasad dotyczących prywatności i ochrony danych w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność. W razie potrzeby dostosowujemy przetwarzanie Państwa danych osobowych opisane w niniejszej polityce w taki sposób, by zagwarantować zgodność z prawem.

 

Dane osobowe gromadzone przez Volvo Cars na temat Państwa oraz pojazdu będą wykorzystywane:

 

Do dostarczania Państwu produktów i usług, w tym do weryfikowania Państwa uprawnień do określonych zakupów i usług oraz do przedstawiania Państwu rozszerzonych ofert i możliwości;
Do informowania Państwa o aktualizacjach lub zmianach dotyczących produktów i usług, w tym między innymi o zmianach naszych warunków i zasad;
Do informowania Państwa o nowych produktach, usługach i wydarzeniach;
Do zapewniania obsługi technicznej i usług dotyczących pojazdu (obsługa gwarancyjna, informacje o wezwaniach do serwisu itd.);
Do celów związanych z rozwojem produktów, na przykład do poprawy osiągów, jakości i bezpieczeństwa pojazdów;
Do oceny i ulepszania naszej oferty dla klientów oraz do komunikacji z nimi;
Do wypełniania wymagań prawnych oraz zaleceń organów prawnych;
Do informowania Państwa o naszych produktach i usługach oraz identyfikowania tych, które mogą być dla Państwa interesujące;
Do przeprowadzania badań rynkowych; oraz
Do celów związanych z analizą i określaniem profilu klientów (w tym w Internecie i mediach społecznościowych) przez nas samych lub wybranych przez nas dostawców.
Pomocne Definicje
W niniejszej polityce Volvo Cars stosuje wymienione poniżej definicje:

 

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby Przetwarzania Danych Osobowych;
„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
„Dane Osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („podmiocie danych”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji czy identyfikator internetowy lub na podstawie jednej bądź kilku szczególnych cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
„Wrażliwe Dane Osobowe” oznaczają Dane Osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe albo przynależność do związków zawodowych, a także Przetwarzanie danych genetycznych i biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej oraz dane dotyczące zdrowia albo życia płciowego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.
Gromadzenie Danych
Mogą Państwo dostarczać nam informacje na własny temat lub na temat Państwa pojazdu podczas korzystania z usług Volvo Cars w pojeździe lub poza nim albo w ramach innych kontaktów z Volvo Cars, na przykład za pośrednictwem naszych stron internetowych lub centrów obsługi klienta (w tym kontekście zwracamy uwagę na fakt, że rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane za Państwa zgodą w celach związanych z zapewnianiem jakości). Możemy także pozyskiwać takie dane od naszych autoryzowanych dealerów i warsztatów oraz od innych osób trzecich. Dane takie mogą obejmować:

 

Państwa informacje kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itd.);

Informacje demograficzne (wiek, stan cywilny, struktura gospodarstwa domowego itd.);

Informacje o pojeździe (numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), model, data zakupu, historia przeglądów itd.);

Dane o lokalizacji generowane przez Państwa działania (pomoc nawigacyjna, zapytania używane do wyszukiwania, udostępnianie lokalizacji itd.); oraz

Dane związane z zakupem i korzystaniem przez Państwa z naszych produktów i usług (preferencje i ustawienia klienta, historia zakupów, identyfikator Volvo ID itd.).

Ponadto Państwa pojazd automatycznie gromadzi dane na swój temat oraz dotyczące otoczenia, głównie dane o charakterze technicznym, które nie są bezpośrednio związane z Państwem jako osobą. Dane takie („dane rejestrowane przez pojazd”) są zwykle powiązane z numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIN) i w związku z tym mogą umożliwiać Państwa identyfikację. Dane rejestrowane przez pojazd mogą obejmować:

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa (czy doszło do odpalenia poduszek powietrznych lub napinaczy pasów bezpieczeństwa, czy drzwi i szyby są zablokowane/zamknięte czy otwarte itd.);
Stan funkcjonalny układów (silnika, przepustnicy, układu kierowniczego i hamulców itd.);
Dane dotyczące jazdy (prędkość pojazdu, użycie pedału hamulca i pedału przyspieszenia, ruchy kierownicy itd.);
Dane o lokalizacji (pozycja pojazdu w czasie wypadku itd.); oraz
Dane dotyczące otoczenia (temperatura na zewnątrz pojazdu, zdjęcia itd.).
Informacje na temat niektórych Danych rejestrowanych przez pojazd są także podane w instrukcji obsługi.
Zachowujemy szczególną ostrożność i stosujemy dodatkowe środki w przypadku gromadzenia i przetwarzania wrażliwych danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że obowiązujące prawo może wymagać, by jako wrażliwe dane osobowe traktować także inne rodzaje danych.

 

Powiadamianie
Gdy jest to praktycznie możliwe lub wymagane przez obowiązujące prawo, w związku z gromadzeniem lub rejestrowaniem Państwa Danych Osobowych przekażemy Państwu: (i) konkretne informacje dotyczące celu przetwarzania Państwa Danych Osobowych, (ii) tożsamość Administratora, (iii) tożsamość osób trzecich, którym dane mogą zostać ujawnione, oraz (iv) inne informacje, które mogą być niezbędne dla zapewnienia Państwu możliwości ochrony swoich praw. Powyższe informacje mogą zostać na przykład przekazane Państwu w momencie zakupu pojazdu, poprzez system informacyjno-rozrywkowy pojazdu, poprzez aplikacje mobilne przygotowane przez Volvo Cars, na stronie www.volvocars.com lub w inny sposób w drodze umowy zawieranej przez Państwa z Volvo Cars.

 

Zgoda
Gdy jest to praktycznie możliwe lub wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy Państwa zgodę przed przystąpieniem do gromadzenia lub wykorzystywania Państwa danych osobowych. Prośba o Państwa zgodę będzie wyraźna oraz konkretna i będzie zawierać uzasadnienie, na podstawie którego będą Państwo mogli podjąć decyzję. Nie będziemy nigdy zakładać Państwa zgody, lecz będziemy dążyć do tego, by mieli Państwo możliwość jej jasnego wyrażenia. Państwa zgoda jest dobrowolna i może zawsze zostać wycofana, na przykład poprzez rezygnację z określonej usługi albo poprzez skontaktowanie się z Volvo Cars pod adresem wskazanym poniżej w punkcie „Informacje i dostęp”. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, korzystanie z usług lub ich części może być niemożliwe.

 

Gromadzenie I Przetwarzanie Danych Osobowych Bez Zgody
Gromadzenie i wykorzystywanie danych rejestrowanych przez pojazd może być niezbędne do: (i) diagnostyki i naprawy usterek w pojazdach przez techników podczas przeglądów i obsługi technicznej pojazdów, (ii) rozwoju produktów Volvo Cars, na przykład do poprawy jakości pojazdów i działania funkcji bezpieczeństwa, (iii) zarządzania zobowiązaniami gwarancyjnymi Volvo Cars oraz (iv) spełniania wymagań prawnych. Przy gromadzeniu lub wykorzystywaniu danych rejestrowanych przez pojazd do tych celów oraz w celu realizacji podobnych uzasadnionych interesów Volvo Cars nie będziemy zazwyczaj prosić o Państwa zgodę, chyba że zostanie to uznane za konieczne w indywidualnym przypadku albo będzie wymagane przez obowiązujące prawo.

 

Aplikacje Osób Trzecich
Mogą Państwo mieć dostęp do aplikacji lub innych usług powiązanych z pojazdem, ale dostarczonych przez osobę trzecią, które na przykład mogą wymagać przesłania do takiej osoby trzeciej danych o lokalizacji lub innych Danych rejestrowanych przez pojazd. Volvo Cars nie odpowiada za gromadzenie ani wykorzystywanie Danych Osobowych w aplikacjach lub usługach osób trzecich i zaleca, aby Państwo uważnie zapoznali się z warunkami korzystania z takich aplikacji i usług (oraz ewentualnym związanym z nimi oświadczeniem dotyczącym prywatności) przed ich użyciem. W razie pytań dotyczących wykorzystywania Państwa danych osobowych przez określoną osobę trzecią prosimy kontaktować się bezpośrednio z tą osobą.

 

Przekazywanie Danych Za Granicę
Volvo Cars może przekazywać Państwa Dane Osobowe odbiorcom znajdującym się w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych. Obejmuje to kraje, które zdaniem Komisji UE nie zapewniają wystarczającego poziomu ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku Volvo Cars zadba o istnienie podstawy prawnej do przekazania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Zostaną Państwo również poinformowani o takiej podstawie prawnej, wdrożonych środkach bezpieczeństwa oraz miejscu, gdzie można uzyskać kopię informacji o tych środkach.

 

Wykorzystywanie Danych
W przypadku większości działań związanych z przetwarzaniem możecie Państwo przerwać wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych poprzez zaktualizowanie swoich preferencji, rezygnację z określonej usługi, wycofanie swojej zgody na przetwarzanie poprzez skontaktowanie się z Volvo Cars pod adresem wskazanym poniżej w punkcie „Informacje i dostęp” lub w inny podany przez nas sposób. Jednakże, o ile z obowiązującego prawa nie wynika inaczej, nie możecie Państwo generalnie wycofać się z przetwarzania Państwa danych osobowych:

 

W związku z pewnymi działaniami polegającymi na gromadzeniu i dalszym przetwarzaniu danych rejestrowanych przez Państwa pojazd, które są związane z poprawą bezpieczeństwa, jakości i ulepszaniem produktów;
Które realizujemy w celu przesyłania Państwu ważnych powiadomień, takich jak zmiany naszych warunków i zasad lub w przypadku wezwań produktów do serwisu; oraz
Które realizujemy w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych.
Przetrzymywanie
Państwa dane osobowe będziemy przetrzymywać jedynie tak długo, jak to będzie konieczne dla realizacji celów opisanych w niniejszej polityce lub celów, o których zostali Państwo poinformowani w inny sposób. Oznacza to, że po wyrażeniu przez Państwa zgody na Przetwarzanie przez nas Państwa Danych Osobowych, będziemy przetrzymywać Państwa dane, dopóki będzie trwać nasza relacja z Państwem jako klientem (oraz w odnośnych przypadkach do upływu okresu gwarancji) lub do momentu wycofania Państwa zgody. Nawet jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, możemy przetrzymywać pewne dane osobowe przez okres wymagany do wypełnienia przez nas naszych obowiązków prawnych i obrony naszych praw w sporach prawnych. Jeśli nie uzyskamy Państwa zgody na Przetwarzanie, Dane Osobowe będą przetrzymywane jedynie przez tak długi okres, na jaki zezwala prawo.

 

Jakość Danych
W ramach przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych dążymy do tego, by były one poprawne i aktualne. Będziemy starać się kasować lub korygować Dane Osobowe, które są niepoprawne lub niepełne. Więcej informacji na temat Państwa prawa do zapewnienia poprawności przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych podano poniżej w punkcie „Informacje i dostęp”.

 

Informacje I Dostęp
Jak podano powyżej w punkcie „Powiadamianie”, możemy przekazywać Państwu określone informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przy gromadzeniu lub rejestrowaniu takich danych. Mają Państwo prawo zażądać (i) kopii przechowywanych przez nas Państwa Danych Osobowych, (ii) poprawienia lub usunięcia Danych Osobowych, które Państwa zdaniem są błędne oraz (iii) usunięcia Państwa Danych Osobowych oraz ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych w pewnych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa Danych Osobowych oraz otrzymać Państwa Dane Osobowe, które nam Państwo udostępnili, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, i zlecić ich przekazanie innemu Administratorowi.

 

Wnioski należy przesyłać do osoby prawnej podanej na końcu niniejszego dokumentu. Państwa wnioski będą załatwiane szybko i we właściwy sposób. Jeśli obowiązujące prawo przewiduje pobranie opłaty administracyjnej za rozpatrzenie Państwa wniosku (wniosków), Volvo Cars może naliczyć taką opłatę. Ponadto mogą mieć Państwo możliwość uzyskania dostępu do przeglądu pewnych Danych Osobowych, które Państwo udostępnili bezpośrednio firmie Volvo Cars i które są przez nią przechowywane oraz skorygowania lub zaktualizowania swoich informacji poprzez zalogowanie się na koncie w portalu firmy Volvo Cars dla klientów lub w podobnym serwisie udostępnianym na Państwa lokalnym rynku. Aby otrzymać więcej informacji na temat Państwa praw, prosimy skontaktować się z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Dane kontaktowe naszego Administratora Bezpieczeństwa Informacji znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

 

Bezpieczeństwo
Volvo Cars wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa Danych Osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz wszelkimi innymi nielegalnymi formami Przetwarzania.

 

Ujawnianie Danych Osobom Trzecim
Volvo Cars może udostępniać Państwa dane osobowe:

 

pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Volvo Cars;
autoryzowanym dealerom i warsztatom Volvo Cars w celu umożliwienia im wysyłania Państwu ofert dotyczących produktów i usług oraz innych informacji; innym partnerom biznesowym w celu umożliwienia im wysyłania Państwu ofert dotyczących produktów i usług oraz innych informacji lub w celu prowadzenia działań badawczo-rozwojowych;
W związku ze sprzedażą lub przekazaniem jednostki wchodzącej w skład Volvo Cars lub jej aktywów;
gdy wymaga tego prawo, na przykład w związku z zapytaniami organów administracji państwowej, sporem lub innym procesem lub wnioskiem prawnym;
w przypadku gdy w dobrej wierze będziemy przekonani, że ujawnienie jest niezbędne dla ochrony naszych praw, na przykład w celu zbadania potencjalnych naruszeń naszych warunków albo wykrycia, uniemożliwienia lub ujawnienia oszustwa albo innych naruszeń bezpieczeństwa;
innym partnerom biznesowym lub osobom trzecim w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nich usług i upoważnili ich do występowania do Volvo Cars z wnioskiem o udostępnienie danych (na przykład w związku ze świadczeniem usługi Volvo In-car Delivery);
dostawcom naszych produktów i usług, którzy działają w naszym imieniu w związku z wykorzystywaniem danych na wyżej opisane sposoby, takim tak dostawcy usług bezprzewodowych, firmy utrzymujące lub obsługujące naszą stronę internetową, wysyłające wiadomości, wykonujące analizę danych, przetwarzające dane kart kredytowych oraz dostawcy systemów niezbędnych do przetwarzania i zapisywania danych kart kredytowych lub informacji finansowych i zarządzania nimi; oraz
służbom ratowniczym, takim jak policja, firmy oferujące usługi pomocy drogowej, stacje pogotowia ratunkowego, w celu umożliwienia im świadczenia usług (na przykład w związku z udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach w ramach usługi Volvo On Call).
Jednostka wchodząca w skład Volvo Cars, która jest Administratorem Państwa Danych Osobowych, co do zasady ujawni Państwa Dane Osobowe osobie trzeciej tylko wówczas, gdy otrzymała na to Państwa zgodę. Jeśli zezwala na to prawo, możemy jednak udostępnić Państwa Dane Osobowe bez Państwa zgody, o ile nie uznamy Państwa zgody za konieczną w indywidualnym przypadku lub Państwa zgoda nie będzie wymagana prawem, w następujących sytuacjach:

 

gdy ujawnienie danych jest wymagane prawem; oraz
gdy ujawnienie danych jest niezbędne do ochrony prawowitego interesu firmy Volvo Cars (na przykład w celu ochrony naszych praw ustawowych, o których mowa powyżej).
Przetwarzanie Danych W Naszym Imieniu
Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do pracowników i dostawców Volvo Cars, którzy muszą wykorzystywać te informacje do ich przetwarzania w naszym imieniu i którzy są zobowiązani umową do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Dążymy do wybierania takich opcji usług Przetwarzania, które najlepiej zabezpieczają integralność Państwa Danych Osobowych względem osób trzecich. Niektóre z tych działań związanych z przetwarzaniem mogą być realizowane poza EOG w oparciu o konkretną podstawę prawną zgodnie z wymaganiami prawa krajowego.

 

Marketing
Nie będziemy sprzedawać ani handlować Państwa danymi osobowymi z osobami trzecimi, chyba że uzyskamy na to Państwa zgodę. Nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim dla ich celów marketingowych, chyba że uzyskaliśmy Państwa zgodę na takie ujawnienie. Jeśli wyrazili Państwo taką zgodę, ale chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od osoby trzeciej, prosimy skontaktować się bezpośrednio z tą osobą. Możemy przekazywać Państwu informacje dotyczące nowych produktów, usług, wydarzeń lub podobnych działań marketingowych. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania konkretnego biuletynu przesyłanego przez e-mail lub podobnej korespondencji, prosimy postąpić zgodnie z instrukcjami podanymi w takiej korespondencji. Mogą także Państwo wykorzystać swoje konto w portalu firmy Volvo Cars dla klientów lub w podobnym serwisie udostępnianym na Państwa lokalnym rynku, aby zrezygnować z określonego rodzaju korespondencji od Volvo Cars, a także zmienić podane wcześniej preferencje.

 

Strony Internetowe I Pliki Cookie
Co do zasady mogą Państwo odwiedzać strony internetowe Volvo Cars bez informowania nas, kim Państwo są i ujawniania jakichkolwiek informacji o sobie. W celu udostępnienia Państwu pewnych usług lub ofert musimy jednak często zarejestrować pewne Dane Osobowe, takie jak Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail. Przed taką rejestracją możemy też gromadzić (za pomocą plików cookie) anonimowe informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Informacje takie pomogą nam w ulepszaniu naszych stron internetowych i marketingu. Wszystkie strony internetowe Volvo Cars dostępne dla naszych klientów zawierają informacje dotyczące wykorzystywania przez nas plików cookie. W niektórych krajach istnieje także realizowana w trybie online procedura wyrażenia zgody lub odmowy zgody na wykorzystywanie plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie, prosimy zapoznać się z lokalnymi informacjami dotyczącymi plików cookie opublikowanymi dla Państwa kraju na stronie www.volvocars.com.

 

Aplikacje
Gdy pobierają Państwo jedną z naszych aplikacji lub rejestrują się w celu korzystania z niej, mogą Państwo wysłać do nas Dane Osobowe, takie jak Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane rejestracyjne. Ponadto gdy korzystają Państwo z naszych aplikacji, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym informacje techniczne dotyczące Państwa urządzenia mobilnego oraz informacje o sposobie, w jaki korzystają Państwo z aplikacji. W zależności od używanej aplikacji oraz pod warunkiem wyrażenia przez Państwa odpowiedniej zgody, możemy również gromadzić informacje zapisane w Państwa urządzeniu, w tym informacje kontaktowe, informacje o lokalizacji lub inne treści cyfrowe. Dalsze szczegóły na temat rodzaju gromadzonych przez nas danych podano w informacji i/lub specjalnym oświadczeniu dla każdej aplikacji.

 

Usługi I Aplikacje Osób Trzecich
Pewne aplikacje osób trzecich, które Państwo pobierają, które są preinstalowane albo w których mogą Państwo się zarejestrować, mogą mieć odrębne warunki i politykę prywatności, które obowiązują niezależnie do naszej polityki prywatności. Volvo Cars nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Danych Osobowych w aplikacjach lub usługach osób trzecich. Przed zamówieniem, pobraniem lub użyciem usługi lub aplikacji osoby trzeciej zalecamy dokładne zapoznanie się z obowiązującymi warunkami użytkownika i polityką prywatności. Zalecamy również, aby po pobraniu aplikacji osób trzecich zapoznać się z dostępnymi w nich opcjami i ustawieniami ochrony danych osobowych.

 

Dzieci
Nasze usługi nie są przeznaczone dla dzieci. Nie pozyskujemy ani nie gromadzimy w sposób celowy Danych Osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat i nie kierujemy do nich reklam naszych produktów i usług. Jeśli dziecko przekaże nam Dane osobowe, jego rodzic lub opiekun może skontaktować się z nami, aby umożliwić nam usunięcie tych informacji z naszej bazy danych. Jeśli uważają Państwo, że możemy posiadać informacje przekazane przez dziecko w wieku poniżej 13 lat, prosimy skontaktować się z nami. Jeśli dowiemy się, że przez nieuwagę zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej 13 roku życia lub innego obowiązującego w danej jurysdykcji wieku minimalnego, podejmiemy odpowiednie kroki, aby jak najszybciej usunąć te dane.

 

Monitorowanie
Wymagania prawne nakładają na nas obowiązek monitorowania sposobu działania naszych systemów, w tym wyprodukowanych przez nas pojazdów. Oznacza to, że gromadzimy wyrywkowe dane z tych pojazdów.

 

Składanie Zażaleń Do Organu Nadzorującego
Jeśli Państwa zadaniem przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszeniem przepisów o ochronie danych, mają Państwo prawo do złożenia zażalenia do właściwego organu nadzorującego.

 

Przedstawiciel odpowiedzialny za ochronę danych

Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji z ramienia Volvo Cars mogą Państwo nawiązać, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

 

Adres e-mail:

globdpo@volvocars.com

 

Wnioski dotyczące danych osobowych należy składać przy użyciu formularza: https://www.volvocars.com/pl/forms/subject-rights-request-form

 

Adres pocztowy: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, HB3S, 405 31 Göteborg, Sweden.

 

Dane Kontaktowe

W celu realizacji Państwa praw, na przykład do informacji lub dostępu do przetwarzanych przez nas Danych Osobowych, muszą Państwo skontaktować się z jednostką Volvo Cars odpowiedzialną za Przetwarzanie (informacje można znaleźć powyżej w punkcie „Administrator”).

Zainteresowany? Zostaw swoje dane. Skontaktujemy się z Tobą i pomożemy podjąć decyzję

Zapytaj o szczegóły

Odezwiemy się do Ciebie w ciągu 2 godzin

Więcej › Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez administratora - Volvo Car Poland sp. z o.o., Warszawa (02-884), ul. Puławska 558/560 (VCP), na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo. Informujemy, że: podanie danych jest dobrowolne, może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę (w tym przy użyciu danych kontaktowych administratora lub inspektora ochrony danych), wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z inspektorem ochrony danych VCP może się Pan/Pani skontaktować przy użyciu adresu mailowego: globdpo@volvocars.com, odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz VCP, w tym: dostawcy usług marketingowych i IT, autoryzowani dealerzy Volvo, podmioty z grupy kapitałowej Volvo oraz partnerzy oferujący produkty Volvo Car Financial Services (np. kredyty, leasingi i ubezpieczenia), dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 30 lat, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia (wniosek o realizację tych uprawnień można złożyć pod adresem: https://www.volvocars.com/pl/forms/subject-rights-request-form), a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również w formie profilowania online i profilowania społecznościowego, które będzie polegało na zbieraniu i agregowaniu Pana/Pani danych w celu stworzenia profilu klienta i przedstawiania materiałów reklamowych i ofert lepiej dostosowanych do Pana/Pani potrzeb. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w sieci Volvo zamieściliśmy na stronie: polityka prywatności Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa), lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez kontakt głosowy na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹
Więcej › Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Volvo Car Poland sp. z o.o. (ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego produktów i usług marki Volvo, takich jak samochody, części i akcesoria, usługi Volvo Car Financial Services oraz inne usługi dostępne w sieci Volvo, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, a także za pomocą wiadomości SMS, na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana (w tym przy użyciu danych kontaktowych wskazanych powyżej lub w wiadomości e-mail wysłanej na adres inspektora ochrony danych: globdpo@volvocars.com). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych znajdziesz w powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na stronie polityka prywatności. Mniej ‹

* Dane konieczne do podania w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, przy czym spośród danych: numer telefonu i adres e-mail wystarczy podanie tylko jednej z tych danych wraz z zaznaczeniem odpowiedniej zgody poniżej (druga zgoda jest zgodą na kontakt telefoniczny, zaś trzecia zgoda jest zgodą na kontakt mailowy). Pierwsza z poniższych zgód jest konieczna do zaznaczenia w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, niezależnie od tego, czy podany zostanie numer telefonu czy adres e-mail.

Dealer Dom Volvo otrzymał twoją wiadomość

Wszystko poszło zgodnie z planem. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin
|

Używamy plików cookie, aby maksymalnie ułatwić Państwu korzystanie z naszej witryny internetowej, w tym także w celu dostosowania jej zawartości i reklam do Państwa preferencji, oferowania funkcji mediów społecznościowych oraz w celu analizy ruchu. Pliki cookie obejmują pliki związane z kierowaniem treści oraz pliki do zaawansowanej analityki. Więcej informacji podano w sekcji Informacje na stronie z opisem plików cookie. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zmienić rodzaj wykorzystywanych przez nas plików cookie, prosimy kliknąć „Ustawienia plików cookie”.

ZAAKCEPTUJ WSZYSTKIE
DOSTOSUJ
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE
ZAWSZE
AKTYWNE

OBSŁUGA SERWISU I USŁUG PODSTAWOWYCH

Te pliki są wymagane i nie można ich wyłączyć.
Dzięki nim serwis może działać a podstawowe funkcje mogą być obsługiwane.

POMIAR WYDAJNOŚCI zobacz więcej

Dzięki tym danym analizujemy wykorzystanie naszego serwisu, m.in. mierzymy jego wydajność. Te dane pomagają nam uzyskać informację o treściach, jakich poszukują użytkownicy naszego serwisu, jak często do niego wracają. Dzięki temu możemy udoskonalać nasz serwis.

PLIKI COOKIE NA POTRZEBY ANALIZ STATYSTYCZNYCH zobacz więcej

Firma Volvo Cars używa usługi Google Analytics, która analizuje sposób korzystania z naszych serwisów internetowych przez użytkowników. Dostarcza nam ona następujących danych; e.g., informacji o tym, które strony użytkownik wyświetlił; które linki kliknął; ile czasu spędził na stronie; jakie samochody skonfigurował w naszym konfiguratorze; jakiego urządzenia używał. Te dane pomagają nam zrozumieć, jak osoby odwiedzające nasz serwis internetowy korzystają z niego, i zapewnić prawidłowe działanie serwisu. Nie wykorzystujemy tych danych w celach marketingowych lub reklamowych i nie udostępniamy ich podmiotom trzecim.

PERSONALIZACJA REKLAM zobacz więcej

Te informacje cookies pozwalają nam na umieszczanie reklam, które odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. Bez tych informacji użytkownicy będą widzieli reklamy niezgodne z ich potrzebami.

DOSTARCZANIE I PREZENTOWANIE REKLAM I TREŚCI zobacz więcej

Te pliki cookie obejmują w szczególności znaczniki i piksele, które razem służą do gromadzenia informacji o cyfrowych interakcjach użytkowników z naszymi produktami, zarówno w naszej, jak i innych witrynach internetowych. Dane te pomagają nam mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych i, w połączeniu z informacjami pochodzącymi z interakcji użytkownika z nami poprzez inne kanały (wiadomości e-mail, aplikacja Volvo Cars, SMS, media społecznościowe i reklamy cyfrowe), pozwalają nam budować profil zainteresowań użytkownika. Następnie możemy wykorzystać ten profil do ukierunkowanego dostarczania użytkownikowi reklam Volvo Cars dostosowanych do jego potrzeb, za pośrednictwem wielu kanałów. Należy pamiętać, że Volvo Car Corporation wraz z partnerami dostarczającymi reklamy cyfrowe jest współodpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych. Podmioty współpracujące: - Facebook Ireland Limited, w zakresie dostarczania ukierunkowanych reklam i poprawy optymalizacji kierowania i dostarczania reklam, a także gromadzenia i późniejszego przekazywania danych Facebookowi. Więcej informacji o tym, jak Facebook przetwarza dane osobowe, można znaleźć w polityce prywatności tej firmy (https://www.facebook.com/privacy/policy). Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, reklamy (w tym nasze) będą nadal wyświetlane podczas przeglądania Internetu, a materiały marketingowe będą nadal wysyłane do użytkownika, jeśli wyraził on na to zgodę, przy czym takie reklamy i materiały nie będą dostosowane do zainteresowań i interakcji użytkownika, będą zatem mniej przydatne.

review